BIDDEN VOOR VREDE DAG 6 VREDESWEEK 2023 ARNHEM NIJMEGEN

Welkom bij dag 6 van het initiatief van de Oud Katholieke parochie Arnhem Nijmegen om in de Vredesweek te bidden voor de vrede.

1. Openingswoord
Vrede is ver, verder dan ooit. Ik herinner het mij als beginwoorden van een lied. Ik heb verder nu niet nagezocht welk lied en van wie. Maar het zijn de woorden die in je opkomen. En ook de gedachte aan ‘hoe in Godsnaam verder met vrede in de wereld, die zo ongelooflijk ver weg lijkt.’ Je zou er moedeloos van worden. En tóch ook dit jaar weer ‘vredesweek’ omdat het weer niet gelukt is om de vrede in de hele wereld te bewerkstelligen. We blijven bidden én ons er voor inzetten, samen met velen.

2. Bijbeltekst
Geliefde broeders en zusters, volg niet het kwade na maar het goede.
Wie goed doet komt uit God voort; wie kwaad doet heeft God niet gezien.
(3 Johannes 1, 11)

3. Korte overweging
Een korte tekst uit de Schriften. Een tekst met dubbele tegenstellingen.
Kwaad – goed. Goed doen – kwaad doen. God zien – God niet zien.
In onze wereld is kwaad. In onze wereld is goed. Tegenstellingen: uitersten. Het ene zou je meer van willen en het andere minder of helemaal niet.
Maar het begin zou je bijna over het hoofd zien. We worden aangesproken als ‘geliefde broeders en zusters’. Dát geeft verbinding, dat maakt dat we niet individueel worden aangesproken máár als groep, als gemeenschap. En bovendien dat we ‘geliefd’ zijn. Kortom: broeders en zusters én geliefd.
Dat mag een goed uitgangspunt zijn voor datgene wat volgt.

Een oproep voor een ieder: volg het goede na en volgt niet het kwade na. Maar wat is te onderscheiden als zijnde goed en als zijnde kwaad? Wat voor de één goed is kán door een ander als kwaad worden ervaren. En dat onderscheid te maken is een uitdaging. Is een uitdaging voor ieder van ons, maar ook voor ons samen met elkaar. En de keuze die we maken te volgen.

Tevens geldt dat voor goed doen en kwaad doen. Daar zijn wijzelf aan het handelen, heel actief. Wij mensen we doen goed en we doen kwaad. Is dat eigen aan een mensenleven? Wie is in staat altijd enkel en alleen goed te doen? Ja, dat zou geweldig zijn! Helaas doen mensen ook kwaad. En dat kan op velerlei manieren. Kijk in de wereld om ons heen. Of kijk naar onze eigen wereld waarin het kwade dat we soms delen heel snel gedaan kan zijn. Maar ook goed doen kan voorbij zijn in een ogenblik. Het is gegeven met ons menszijn dat er een uitdaging is om het onderscheid te maken met betrekking tot ons handelen.

En dan heeft in de Schrifttekst goed doen met God zien van doen en kwaad doen heeft niet met God zien van doen. Of anders gezegd misschien: wordt God zichtbaar wanneer wij goed doen. En is God onzichtbaar wanneer wij kwaad doen.

Zijn we ons daarvan altijd zo bewust dat we in en door ons goede handelen God zichtbaar maken in onze wereld en dat we door ons niet goed handelen God niet zichtbaar maken in onze wereld? Met andere woorden: dat we Hem in de weg zitten door kwaad te doen?

Wat is onze keuze in deze vredesweek: waar maken we God zichtbaar én doen dus goed; waar maken we God onzichtbaar en doen dus kwaad? Of is dat onderscheid niet zo scherp te maken en vraagt het om goed kijken, om in het oog te houden, om oog voor te krijgen, hoe en waar en door wie God zichtbaar kan worden in ons midden, dóór ons handelen?

4. Een gebed
Barmhartige God, uw vrede die alle verstand te boven gaat, daar kijken wij verlangend naar uit. Geef ons onderscheid te maken tussen goed doen en kwaad doen. Geef ons het inzicht om te onderscheiden waar het op aankomt in onze wereld en de komst uw Koninkrijk te verhaasten in al wat wij doen ten goede én in al wat wij laten ten kwade. Door Christus onze Heer.

Amen.

5. Persoonlijk reflectie
Een klus voor ieder van ons: wie goed doet goed ontmoet en zo God zichtbaar maken in onze wereld. Mag het een positieve keuze zijn voor het goede wat we kunnen ontdekken in iedere mens. Mogen we het goede najagen.

Rudolf Scheltinga, Pastoor Oud-Katholieke parochie Arnhem

Elke dag van de Vredesweek zal er een bijdrage gepubliceerd worden. Morgen wordt de tekst verzorgd door Diaken Theo van Driel, diaconaal werker te Nijmegen en Arnhem.